Šta je nematerijalna šteta?

Šta je nematerijalna šteta?

Nematerijalna šteta se odnosi na pravno priznatu povredu nematerijalnog dobra i ona se pojavljuje u različitim oblicima – kao što su psihički i fizički bol, strah ili povreda ugleda i časti osobe.

Važno je naglasiti da je svakom licu, koje je pretprelo fizički ili psihički bol, omogućena naknada nematerijalne štete u skladu sa članom 200 Zakona o obligacionim odnosima.

Međutim, među građanima se neretko javlja dilema u vezi visine odštete, uslovima za sticanje ove kompenzacije, kao i kojim tačno licima je omogućena ova vrsta finansijske naknade?

U skladu sa tim, naredne redove smo posvetili detaljnom rasvetljavanju svih potencijalnih nedoumica u vezi sticanja naknade nematerijalne štete – stoga pročitajte naš tekst do kraja!

Koji su oblici nematerijalne štete?

Nematerijalna šteta se podvodi i kao neimovinska, neekonomska, imaterijalna, idealna i moralna šteta – odnosno ona vrsta povrede koja se ne odnosi na imovinski interes.

S tim na umu, nju ne treba mešati sa pojmom “materijalne štete”, koja se odnosi na umanjenje imovine uništavanjem ili oštećenjem, telesne povrede (tj. novčana kompenzacija troškova lečenja), potom na izmakle dobiti i izgubljene zarade, kao i na naknadu troškova sahrane za članove uže porodice ( a u specifičnim situacijama i isplaćivanje novčane rente na određeni vremenski period).

Oblici nematerijalne štete mogu biti sledeći:

 • Nanošenje fizičkog bola – lakše ili teže telesne povrede koje se dokazuju pred sudom, veštačenjem posredstvom veštaka medicinske struke (eventualno uz savet zdravstvenih ustanova).
 • Nanošenje duševnog bola – prouzrokovan usled smanjenja životnih aktivnosti, zbog povrede ugleda, časti, dostojanstva i morala, zbog povrede lične slobode i ostalih prava, zbog naruženosti, smrti bliske osobe, težeg oblika invaliditeta bliske osobe, zbog navođenja na kažnjivu bludnu radnju ili drugo krivično delo.
 • Povreda prava ličnosti – ograničavanje i narušavanje prava. 
 • Izazivanje straha – bilo kojeg oblika straha ili traume koji je uslovljen saznanjem o neposrednoj ugrožavajućoj opasnosti. Ovaj vid štete je, po nepisanom pravilu, lako dokazati na sudu i realizuje se veštačenjem.

Dakle, nematerijalna šteta se dosuđuje za sve prethodno navedene povrede, bilo da su one fizičke ili psihičke prirode – u ovim slučajevima će Sud oštećenom (ili članovima uže porodice oštećenog) dosuditi pravičnu novčanu kompenzaciju, koja je propisana i ustanovljena u čl. 200 Zakona o obligacionim odnosima.

Novčana nadoknada nematerijalne štete – da li se dobija?

Ukratko rečeno, da.

Naknada nematerijalne štete ima za cilj da pruži zaštitu oštećenom licu, odnosno da uspostavi normalno stanje usled činjenice da se šteta manifestovala kao disbalans psihičke ravnoteže – ovo se realizuje u obliku novčane nadoknade.

Ova finansijska kompenzacija se se dosuđuje u jednokratnom novčanom iznosu ili kao novčana renta na određeni vremenski period. U skladu sa članom 200 ZOO-a, novčana kompenzacija se predviđa nezavisno od materijalne štete, kao i u slučaju njenog odsustva, a njena visina zavisi od konkretnog slučaja.

Sudovi, u skladu sa Sudskom praksom, dosuđuju konkretne novčane naknade – kao najmanji iznos se dosuđuje oko 50.000 dinara (za pretprljen strah usled ugriza životinje, tačnije mačke ili psa), a za teže slučajeve poput saobraćajnog udesa, mogu dostići naknadu u visini od nekoliko hiljada evra.

Naravno, u tim situacijama se analizira u gustina saobraćaja i konkretna lokcija na kojoj se udes dogodio, jer se neće isto kotirati saobraćaj u malom mestu i saobraćaj u Beogradu.

Najvažniji kriterijumi za određivanje visine naknade su:

 • Intenzitet trajanja nematerijalne štete – stepen intenziteta pretrpljenog bola ili straha oštećenog lica će odrediti i konkretnu visinu novčane kompenzacije
 • Krivica onoga koji je počinio štetu -uzimaju se u obzir faktori kao što su nepažnja i (ne)postojanje namere štetnika da učini nematerijalnu štetu, ali i imovinsko stanje počinioca štete
 • Prisutnost podeljene odgovornosti – ovde se može zapravo umanjiti visina novčanog iznosa naknade nematerijalne štete onda kada je ustanovljeno da postoji nemarnost oštećenog

Konkretna naknada se može oformiti u sledećim oblicima -objavljivanje presude ili ispravke (u slučaju povrede prava ličnosti), novčana naknada (regularna, u slučaju smrti ili teškog invaliditeta), satisfakcija u nekim specifičnim slučajevima, naknada buduće štete, naslđivanje naknadne štete (za uže članove porodice oštećenog) i podeljena odgovornost i sniženje finansijske kompenzacije.

Koja lica imaju pravo na nematerijalnu naknadu?

Sva lica koja su oštećena i koja su pretrpela fizički i psihički bol, ili strah, imaju pravo na nematerijalnu naknadu. Pored njih, u slučaju smrti ili teškog invaliditeta oštećenog, naknada se dodeljuje užim članovima porodice u skladu sa sledećim ustanovljenim okolnostima:

 • u slučaju smrti, sud može dosuditi članovima uže porodice finansijsku naknadu za njihov duševni bol.
 • može se dosuditi braći i sestrama, ukoliko se ustanovi da je između njih i oštećenog postojala trajnija životna zajednica.
 • u slučaju teškog invaliditeta, sud može dosuditi oštećenom bračnom partneru, deci ili roditeljima za njihove duševne bolove.
 • u slučaju smrti, sud može dosuditi i vanbračnom partneru, ako se ustanovi da je između njega i umrlog postojala trajnija životna zajednica.

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio koristan, koliko i poučan, te da smo uspeli da vam pružimo i razjasnimo sve moguće nedoumice koje su vam se vrzmale po glavi.

Back to Top